Park Wodny Strzyżów

Facebook

Zawartość podstrony

Menu

Regulamin

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 08/06/2016
Dyrektora CSTiR w Strzyżowie
z dnia 1 czerwca 2016
 
REGULAMIN PARKU WODNEGO W STRZYŻOWIE
1. Regulamin Parku Wodnego określa organizację i porządek procesu korzystania ze świadczonych przez Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie usług, warunki na podstawie których Park Wodny świadczy usługi na rzecz jego użytkowników oraz zakres czynności jego pracowników i warunki współdziałania między pracownikami a Użytkownikami obiektu dla zapewnienia sprawności funkcjonowania, bezpieczeństwa i komfortu jego Użytkowników. Regulamin ponadto zawiera prawa i obowiązki użytkowników i opiekunów odwiedzających Park Wodny.
 
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
a. Park Wodny – oznacza to obiekt krytej pływalni znajdujący się w Strzyżowie przy ul. Polnej 1
b. Kierownik – oznacza to dyrektora i kierownika Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie - jednostce organizacyjnej Gminy Strzyżów.
c. Regulamin – oznacza to treść niniejszego dokumentu oraz treść innych, wprowadzonych przez Kierownika dokumentów regulujących proces korzystania z usług świadczonych przez Park Wodny w Strzyżowie.
d. Użytkownik – oznacza to osobę fizyczną lub prawną, korzystającą z określonych rodzajowo świadczeń Parku Wodnego
e. Opiekun – oznacza osobę sprawującą opiekę nad dziećmi, uczniami.
f. Odwiedzający – oznacz to gości, funkcjonariuszy publicznych, pracowników instytucji kontrolujących oraz inne osoby posiadające zgodę Kierownika.
g. Strefa Spa - oznacza łaźnię parową, saunę, grotę z inhalatorium i kąpiel perełkową.
h. Strefa Opieka - wyznaczone miejsce przez Kierownika lub ratownika do prawidłowego sprawowania opieki nad uczestnikami grupy.
 
§ 1
INFORMACJE OGÓLNE
 
1. Przed wejściem na teren Parku Wodnego oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń / usług Parku Wodnego należy zapoznać się z Regulaminem oraz instrukcjami obsługi i użytkowania poszczególnych urządzeń.
2. Regulamin obowiązuje jego wszystkich Użytkowników, Odwiedzających i Opiekunów, służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym jego terenie. Przyjmuje się, iż z chwilą zakupu biletu/karnetu wstępu, każdy Użytkownik lub Opiekun akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkie pozostałe Regulaminy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie obiektu.
3. Park Wodny jest obiektem monitorowanym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących się na jego terenie. Użytkownicy, Odwiedzający i Opiekunowie wyrażają zgodę nie tylko na monitorowanie własnego pobytu w obiekcie, ale również na wykorzystanie w ten sposób zebranych materiałów filmowych w kwestiach spornych, np. dotyczących uregulowania opłat za korzystanie z atrakcji, tarasu letniego czy też pobytu w strefach SPA w obrębie hali basenowej, a w tym - zgodności zachowania z Regulaminem, itp.
4. Park Wodny jest czynny codziennie w godzinach od 6.00 do 22.00.
5. W Parku Wodnym zostały wydzielone 3 strefy: strefa Głośna – niecki basenowe w obrębie hali basenowej, strefa Cicha - usługi SPA na poziomie hali basenowej i taras letni. Każda            z tych stref posiada inną funkcjonalność.
6. Szczegółowe zasady użytkowania każdej ze stref wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, urządzeń bądź atrakcji określają odrębne regulaminy korzystania.
7. Park Wodny nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, szkody i ich następstwa zaistniałe na skutek niezastosowania się Użytkowników i Opiekunów obiektu do zasad określonych w Regulaminie.
8. Użytkownikom, Odwiedzającym i Opiekunom zabrania się rozprowadzania na terenie Parku Wodnego ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług bez pisemnej zgody Kierownika. Ogłoszenia na tablicy ogłoszeń przed wejściem do Parku Wodnego wymagają zgody Kierownika i są płatne.
9. Zabrania się wnoszenia posiłków, alkoholu oraz innych napoi w szklanych opakowaniach na teren Parku Wodnego.
10. Na terenie Parku Wodnego panuje całkowity zakaz palenia.
11. Każdy Użytkownik ma społeczny obowiązek niezwłocznego powiadamiania ratowników lub innych pracowników funkcyjnych obiektu o zaistnieniu wszelkich sytuacji stwarzających realne zagrożenie dla Użytkowników.
12. Użytkownicy i Opiekunowie w Parku Wodnym mają obowiązek korzystania z usług obiektu z dbałością o stan urządzeń oraz wszelkich innych rzeczy znajdujących się na jego terenie. W przypadku niewłaściwego użytkowania, zawinionego zanieczyszczania, uszkodzenia lub usunięcia z dotychczasowego miejsca przedmiotów/urządzeń obiektu, korzystający ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za powstałe szkody.
13. Korzystanie z szatni(przebieralni) Parku Wodnego oraz z szafek na obuwie i szafek ubraniowych jest obowiązkowe. Ze względu na monitoring pomieszczeń przebieralni, należy przebierać się w kabinach do tego przeznaczonych.
14. Każdy z Użytkowników i Opiekunów przed pozostawieniem rzeczy na terenie Parku Wodnego zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami korzystania z szafek odzieżowych oraz z szafek na obuwie, i do ich stosowania. Wszelkie znalezione na terenie obiektu przedmioty należy przekazać pracownikom Parku Wodnego, którzy będą dysponowali nimi zgodnie z prawem.
15. Kierownik uprawniony jest do wydania trwałej lub tymczasowej odmowy świadczenia usług przez Park Wodny Użytkownikom, którzy postępują wbrew postanowieniom Regulaminu. Nieprzestrzeganie powyższych warunków może być poczytane jako próba zakłócenia spokoju na terenie Parku Wodnego, a tym samym uprawnia pracowników Parku Wodnego do wezwania  patrolu policji. W takich przypadkach koszty zakupu biletu wstępu nie podlegają zwrotowi.
16. Kierownik może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z usług Parku Wodnego w przypadku zaistnienia nagłej konieczności np. w sytuacji przekroczenia limitu dopuszczalnej ilości użytkowników w Parku Wodnym, w razie pilnej potrzeby czy nieprzewidzianej sytuacji, w szczególności w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Użytkowników.
17. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń widniejących na nakazujących bądź zakazujących tablicach ostrzegawczych. Nie wolno ich niszczyć, brudzić ani usuwać z dotychczasowych miejsc, pod groźbą upomnienia lub wydalenia z Parku Wodnego.
18. Atrakcje i urządzenia dostępne w Parku Wodnym są sterowane automatycznie. Park Wodny nie gwarantuje dostępu do wszystkich atrakcji i urządzeń obiektu w każdym czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów i konserwacji. Każda osoba zamierzająca korzystać z Parku Wodnego może uzyskać informację o zakresie usług świadczonych w danym czasie w obiekcie bądź występujących w tej mierze ograniczeń, zaś decyzję co do korzystania z Parku Wodnego podejmuje na własne ryzyko.
19. W ramach działań marketingowych Park Wodny oferuje Użytkownikom różnego rodzaju promocje. Zasady korzystania z nich każdorazowo określa stosowny regulamin oraz informacja dostępna w kasie Parku Wodnego. Rabaty i promocje w okresie ich obowiązywania nie łaczą się.
20. Bilety ulgowe przysługują: osobom uczącym się do 26 roku życia, emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym.
21. Dla dzieci do 4 lat wstęp bezpłatny, przy czym wymagana jest obecność pełnoletniego opiekuna, który ma obowiązek wykupienia biletu wg cennika usług.
22. Dla dzieci do 12 roku życia przebywających na terenie Parku Wodnego wymagana jest obecność pełnoletniego opiekuna, który ma obowiązek wykupienia biletu wg cennika usług. W przypadku pobierania lekcji z instruktorem opiekun dziecka do 12 roku życia nie ma obowiązku wykupienia biletu wstępu i wejścia do wody.
23. Samodzielne korzystanie z Parku Wodnego dozwolone jest jedynie dla Użytkowników powyżej 12 roku życia.
24. Bilety ulgowe wydawane są po okazaniu legitymacji lub dokumentu stwierdzającego możliwość skorzystania z ulgi.
25. Osoby korzystające ze zniżek na usługi Parku Wodnego i posiadające karnety, karty uprawniające do wejścia do Parku Wodnego na podstawie odrębnych przepisów i stosownych umów zobowiązuje się do okazania ich w kasie, przed wejściem do Parku Wodnego.
26. Użytkownik jest zobowiązany do wyboru usługi i poinformowania o swoim wyborze przed wejściem do Parku Wodnego w kasie Parku Wodnego Przepis dotyczy w szczególności wyboru czasu pobytu przy zakupie biletu 1 – godzinnego, 2 - godzinnego lub całodziennego.
27. W przypadku biletów czasowych (1 lub 2 – godzinnych), po upływie limitu czasowego następuje automatycznie doliczanie kwoty 10% ceny biletu 1 - godzinnego za każde 6 minut przekroczenia podstawowego czasu.
28. Po rozpoczęciu pobytu w strefach płatnych w obrębie hali basenowej następuje automatycznie zatrzymanie czasu pobytu w samej hali basenowej.
29. Aktualna informacja na temat rodzajów, cen i zasad korzystania z oferowanych przez Park Wodny usług i produktów jest umieszczona w widocznych i dostępnych miejscach na terenie obiektu oraz w ulotkach i folderach reklamowych, a także na stronie internetowej www.parkwodny.cstr.pl.
 
§ 2
WARUNKI WSTĘPU NA TEREN PARKU WODNEGO
 
1. Użytkownik i Opiekun musi posiadać ważny bilet wstępu, nie dotyczy opiekunów grup zorganizowanych oraz opiekunów dzieci do 12 roku życia, pobierających lekcje z instruktorem. Jest nim aktywowany przez kasjera transponder na kwotę odpowiadającą sprzedawanej usłudze. Transponder należy założyć na nadgarstek, a w razie potrzeby okazywać na żądanie pracownikowi Parku Wodnego.
2. Czas korzystania liczy się od pierwszego odczytu na bramce przy kasie Parku Wodnego, a kończy się z chwilą rozliczenia pobytu w kasie Parku Wodnego. W przypadku konieczności dłuższego oczekiwania na wyjście z obiektu, spowodowanej kolejką klientów przed kasą Parku Wodnego - jest możliwość zakończenia pobytu przez zainicjowanie transpondera na specjalnym czytniku STOP znajdującym się w kasie Parku Wodnego.
3. Każdy bilet wstępu posiada wewnętrzny limit czasowy przypisany do danego transpondera. Na czytniku umieszczonym w hali basenowej mozna sprawdzić czas pobytu od wejścia przez bramkę przy kasie Parku Wodnego. 
4. Użytkownicy w obrębie hali basenowej muszą posiadać obowiązujący strój kąpielowy. Użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich basenów tylko w strojach kąpielowych. Odwiedzający i Opiekunowie muszą posiadać strój sportowy(krótkie spodenki lub długie spodnie dresowe + koszulka sportowa). Odwiedzający i Opiekunowie nie przebrani w strój sportowy mogą  przebywać wyłacznie w Strefie OPIEKA. Użytkownicy, Odwiedzający i Opiekunowie, którzy bezprawnie będą korzystać z płatnych usług Parku Wodnego zostaną natychmiast z niego wydaleni oraz obciążeni opłatą za brak transpondera zgodnie z par. 2 pkt.1.
5. Po wejściu do holu głównego należy zmienić obuwie na kąpielowe klapki lub poruszać się boso. Obuwie należy pozostawić w szafkach do tego przeznaczonych w holu głównym. Obowiązuje zakaz wnoszenia obuwia do szatni Parku Wodnego.
6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wprowadzania wózków dziecięcych na strefy basenowe.
7. Sprzedane bilety wstępu i uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi, chyba, że wyłączną winę za nie wykonanie usługi ponosi Park Wodny.
8. Przebywanie w przebieralniach i ich okolicy jest dozwolone wyłącznie w celu zmiany ubrania. Użytkownik i Opiekun jest zobowiązany do dbania o odpowiednie zamknięcie szafki na odzież transponderem oraz odpowiednie przechowywanie transpondera i kluczy do szafek na obuwie.
9. Za zgubione transpondery oraz klucze do szafek na obuwie należy uiścić następujące opłaty: transponder – 100 złotych, klucz do szafki na obuwie – 20 złotych.
10. Grupy zorganizowane złożone z dzieci i młodzieży w wieku szkolnym muszą mieć co najmniej jednego dorosłego opiekuna na 15 uczestników, który będzie odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie Parku Wodnego. Szczegóły regulaminowe dla grup zorganizowanych ujęte zostały w dziale REGULAMIN DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH. Równocześnie Park Wodny zastrzega, że liczbę dorosłych opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki, grupy zorganizowane mają obowiązek ustalić samodzielnie, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność, respektując zasadę, iż na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż: 30 pełnoletnich uczestników, lub 15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów, lub 10 uczestników w wieku przedszkolnym.
11. Opiekun grupy po wejściu na teren Parku Wodnego zobowiązany jest skontaktować się z ratownikiem, celem ustalenia zasad korzystania z kąpieliska przez grupę zorganizowaną.
12. Opiekun jest odpowiedzialny za swoją grupę i zobowiązany jest do ciągłego monitorowania podległej grupy w Strefie OPIEKA lub w miejscu wyznaczonym przez ratownika i przestrzegania przez nią Regulaminu obiektu oraz instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń.
13. W sytuacji, gdy Użytkownik opuszcza teren Parku Wodnego i w momencie rozliczenia końcowego, przy kasie zakwestionuje zapłatę za usługę lub towar twierdząc, że ich nie kupował lub z nich nie korzystał, następuje sporządzenie materiału dowodowego (na podstawie zarejestrowanych w systemie operacji). Użytkownik kwestionujący fakt zakupu towarów, bądź usług ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji w kasie obiektu po uiszczeniu należnej kwoty za usługę. Zostanie ona przez Park Wodny rozpatrzona zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie przepisami.
14. Strefy Parku Wodnego, należy opuścić nie później niż o godzinie 21.30. Kasy wpuszczające Odwiedzających i Użytkowników zostają zamknięte o godzinie 21.00. Budynek Parku Wodnego należy opuścić najpóźniej o godzinie 22:00.
15. Z Parku Wodnego może korzystać każdy, za wyjątkiem osób cierpiących na choroby zakaźne (zgodnie z ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz zgodnie z ustawą o zapobieganiu zakażeniom) oraz osób cierpiących na zakaźne wysypki skórne i tym podobne, osób mających rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia), a także osób odurzonych alkoholem, lekami, narkotykami oraz innymi środkami o podobnym działaniu, to jest środkami zakłócającymi lub ograniczającymi ocenę sytuacji bądź powodującymi nienaturalne zachowanie. W przypadkach budzących wątpliwość wymagane jest przedłożenie zaświadczenia, na podstawie którego Kierownik może podjąć decyzję o ewentualnym wpuszczeniu na teren Parku Wodnego. Pod nieobecność Kierownika decyzje podejmuje kierownik zmiany ratowników.
16. Użytkowników basenu sportowego obowiązuje pływanie w czepku.
17. Dzieci przed ukończeniem 12 roku życia, osoby niewidome, osoby, które bez pomocy innych nie potrafią się samodzielnie poruszać, rozebrać i przebrać, mogą korzystać z basenu jedynie pod opieką osoby dorosłej. Obowiązku opieki rodzicielskiej lub prawnej nie można przenieść na inne osoby, w szczególności na pracowników Parku Wodnego.
18. Dzieci oraz osoby dorosłe korzystające z pieluch są zobowiązane do posiadania jednorazowych pieluch przeznaczonych specjalnie do kąpieli.
19. Kierownik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia strojów kąpielowych podczas korzystania z atrakcji Parku Wodnego.
20. Osoba umyślnie wyłudzająca bezpłatne wejście do stref Parku Wodnego postępuje wbrew prawu. Próba podjęcia tego czynu podlega karze, którą jest wydalenie z Parku Wodnego. Każdorazowo w przypadkach gróźb słownych czy fizycznych ze strony Użytkownika wzywany będzie patrol policji.
21. Zabrania się wstępu Użytkownikom, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
22. Zakazuje się wnoszenia do stref Parku Wodnego jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, mogących zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób, a w szczególności: opakowań szklanych, noży i innych ostrych przedmiotów.
 
§ 3.1
OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZACHOWANIA W STREFIE GŁOŚNEJ
 
1. Zajęcia na terenie obiektu mogą odbywać się wyłącznie w obecności i pod nadzorem instruktorów pływania, trenerów pływania  i ratowników WOPR.
2. Użytkownicy, Opiekunowie i Odwiedzający Park Wodny są zobowiązani do zaniechania czynności, które są sprzeczne z panującymi obyczajami oraz zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku, w szczególności do:
a. plucie, żucie gumy oraz każda inna próba zanieczyszczenia basenu i wody,
b. wieszanie się na drabinkach, drążkach ewentualnie linach,
c. używanie łatwo tłukących się szklanych pojemników,
d. spożywanie przyniesionej ze sobą żywności i napojów w szklanych butelkach, w szatniach i w obrębie hali basenowej i stref SPA,
e. rezerwowanie stołków i leżaków,
f. zabawy ruchowe i gry z użyciem piłki poza miejscami do tego przeznaczonymi bądź wyznaczonymi przez sprawujących nadzór pracowników,
g. uszkadzanie/niszczenie oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo,
h. bieganie i wpychanie do wody innych Użytkowników, a także wszelkie inne zachowania zagrażające bezpieczeństwu,
i. przebywanie osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź środków ograniczających lub zakłócających ocenę sytuacji,
j. sprzedawanie, podawanie, wnoszenie oraz spożywanie napojów alkoholowych lub środków ograniczających ocenę sytuacji,
k. wszczynanie fałszywych alarmów,
l. wchodzenie na balustrady, stanowiska ratowników, oraz na urządzenia służące do innych celów,
m. korzystanie ze zjeżdżalni lub atrakcji w sposób niezgodny z instrukcjami,
n. niszczenie wyposażenia Parku Wodnego,
o. zachowania przeszkadzające, lub uniemożliwiające innym Użytkownikom normalne korzystanie z obiektu.
3. Na terenie Parku Wodnego zabrania się wnoszenia i używania: instrumentów muzycznych, urządzeń odtwarzających dźwięki, zwierząt, spożywania artykułów żywnościowych i napojów   z wyłączeniem stref do tego przeznaczonych(taras letni).
4. O możliwości wykorzystania piłek, wszelkiego rodzaju pomocy do pływania, płetw, rurek, gogli, itp. we wszystkich basenach, decydują ratownicy WOPR, biorąc pod uwagę liczebność Użytkowników.
5. Użytkownicy i Opiekunowie są zobowiązani do poruszania się bez obuwia lub w odpowiednim obuwiu kąpielowym we wszystkich oznaczonych pomieszczeniach, począwszy od strefy „suchej stopy”, kabin-przebieralni, poprzez prysznice, aż do strefy sauny i basenów, jak również na tarasie letnim.
6. Przed wejściem do basenu lub sauny oraz każdorazowo po pobycie na tarasie letnim Użytkownik jest zobowiązany do skorzystania z natrysków przy użyciu środków myjących. Używanie kosmetyków kąpielowych poza pomieszczeniami prysznicowymi jest zabronione.
7. Przebywając na terenie Parku Wodnego, w obrębie hali basenowej Użytkownik bezwzględnie zobowiązany jest do noszenia stroju kąpielowego.
8. Wszyscy Użytkownicy i Odwiedzający znajdujący się na terenie Parku Wodnego są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się nakazom dyżurujących ratowników WOPR oraz innych pracowników obiektu.
 
§ 3.2
SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ W STREFIE CICHEJ 
 
1. Strefa Cicha jest strefą ciszy i relaksu dla ciała, umysłu i ducha. Dla zapewnienia pełnego komfortu zabrania się używania własnych odbiorników MP3, aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych. Na terenie stref obowiązuje cisza. Obsługa „Parku Wodnego” ma prawo, bez zwrotu poniesionych kosztów, wyprosić Użytkowników, którzy w jakikolwiek sposób wpływają na  dyskomfort innych Użytkowników.
2. Korzystanie z kąpieli perełkowej możliwe jest po wcześniejszym uiszczeniu opłaty za zabieg zgodnie z obowiązującym cennikiem .
3. Użytkownicy korzystający z usług Parku Wodnego w strefie Cichej zobowiązani są przed wejściem do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu dostępnego w holu głównym Parku Wodnego.
4. Poszczególne usługi w Strefie Cichej czynne są 7 dni w tygodniu, w godzinach ustalonych przez Kierownika. Zmiana godzin może być spowodowana przerwą technologiczną, świętami lub nagłymi, nieprzewidzianymi sytuacjami.
5. Użytkownicy, którzy mają zamiar skorzystać z usług oraz ze stref SPA mają prawo uzyskać informację o warunkach korzystania od pracowników Parku Wodnego.
6. Użytkownik korzystający z usług Spa, powinien sobie zdawać sprawę z tego, iż niektóre tego typu usługi mają charakter intymny i nie powinien być zaskoczony tym faktem podczas korzystania z nich.
7. Użytkownik, decydujący się na korzystanie z usług Spa, musi być świadomy stanu swojego zdrowia i nie może zataić informacji o obecnej chorobie. Użytkownik, który nie ujawnia informacji o swoim stanie zdrowia robi to na własną odpowiedzialność. 
8. Użytkownik, cierpiący na jakąkolwiek chorobę, zobowiązany jest do poinformowania o tym pracownika przy rezerwacji zabiegu bądź bezpośrednio przed jego wykonaniem.
9. Zabrania się korzystania ze stref SPA Użytkownikom:
a. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
b. z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
c. których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych Użytkowników oraz pracowników Parku Wodnego,
d. których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
10. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji zabiegu SPA, w przypadku spóźnienia się powyżej 15 min, obsługa Parku Wodnego zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji.
11. Istnieje możliwość anulowania wcześniej nieopłaconej rezerwacji zabiegu. Odwołanie takiej rezerwacji należy zgłaszać przynajmniej 2 godziny przed planowanym zabiegiem, w celu umożliwienia korzystania z usług innym Użytkownikom. 
12. Zabiegi opłacone z wyprzedzeniem, a nie wykorzystane przez Użytkownika z jego winy nie podlegają zamianie na inny zabieg. Park Wodny nie zwraca w takiej sytuacji uiszczonej z tego tytułu zapłaty.
13. Przed skorzystaniem z usług należy przebrać się w przebieralni i pozostawić rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego celu szafkach. Dopuszcza się korzystanie z zabiegu w grocie z inhalatorium w ubraniu wierzchnim lecz w obuwiu basenowym lub w obuwiu ochronnym.
14. W przypadku zagubienia, zanieczyszczenia lub zniszczenia przedmiotów bądź urządzeń stanowiących wyposażenie Parku Wodnego, Użytkownicy, zobowiązani są do naprawienia spowodowanej szkody poprzez zapłatę odszkodowania. Wielkość odszkodowania ustalana jest każdorazowo, indywidualnie szacując straty.
15. Pracownicy Parku Wodnego nie mają obowiązku zajmować się dziećmi pozostawionymi bez opieki Opiekuna. W sytuacji, kiedy osoby małoletnie zostaną pozostawione bez opieki, pracownicy Parku Wodnego mają obowiązek poinformować o tym fakcie swoich przełożonych, a w przypadku przeciągającej się nieobecności pełnoprawnych opiekunów - wezwać policję.
16. Wszelkie reklamacje i zażalenia należy zgłaszać podczas zabiegu bądź bezpośrednio po nim. W innych przypadkach reklamacje nie będą uwzględniane.
17. Użytkownicy i Opiekunowie nie stosujący się do zasad ujętych w powyższym Regulaminie mogą zostać upomniani przez obsługę lub wyproszeni z Parku Wodnego.
18. W strefie Cichej nie wolno praktykować żadnych zachowań i czynności o charakterze seksualnym. 
19. Dzieci do 12 lat z moga korzystać ze strefy SPA wyłącznie pod stała opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
20. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z tablicami informacyjnymi w obrębie stref SPA.
 
§ 4.1
REGULAMIN ZJEŻDŻALNI WODNEJ PARKU WODNEGO
 
1. Użytkownicy i Odwiedzający korzystający ze zjeżdżalni wodnej czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko (zjeżdżalnie są miejscami o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków).
2. Park Wodny nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na zjeżdżalni wodnych, spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu i Regulaminu Zjeżdżalni Wodnej.
3. Tabliczki piktogramowe są integralną częścią Regulaminu.
4. Korzystając ze zjeżdżalni wodnej należy bezwzględnie stosować się do poleceń dyżurujących Ratowników WOPR.
5. Przed rozpoczęciem zjazdu należy spokojnie wejść na podest startowy (na podeście startowym może znajdować się wyłącznie jedna osoba).
6. Po wejściu na podest startowy należy zająć właściwą pozycję zjazdową (usiąść nogami w kierunku jazdy lub położyć się w rurze na plecach, nogami w kierunku jazdy). Zjazd należy wykonać w pozycji leżącej lub półsiedzącej.
7. W celu rozpoczęcia zjazdu (sygnalizacja świetlna w kolorze zielonym) należy odepchnąć się rękami od bocznych ścian zjeżdżalni wodnej lub drążka startowego. Należy zjeżdżać swobodnie, nie zatrzymując się w rurze zjeżdżalni wodnej.
8. W trakcie zjazdu należy obserwować część rury znajdującej się przed nogami, aby w przypadku spotkania z poprzednim zjeżdżającym móc zahamować i uniknąć zderzenia.
9. Po zjeździe należy bezzwłocznie opuścić strefę hamowania.
10. Zauważone w trakcie zjazdu usterki należy zgłosić dyżurującemu ratownikowi WOPR.
11. W trakcie zjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się.
12. Przed skorzystaniem ze zjeżdżalni wodnej należy zdjąć okulary, zegarki, łańcuszki, kolczyki i inne przedmioty, które mogłyby spowodować skaleczenie u innych Użytkowników.
13. Zabrania się:
a. biegania po schodach wieży zjeżdżalni wodnych, popychania się na podeście startowym oraz zmuszania innych Użytkowników do wykonywania zjazdów,
b. korzystania ze zjeżdżalni wodnej w przypadku uszkodzenia sygnalizacji świetlnej, rynny zjeżdżalni wodnej lub innych wad technicznych,
c. zjeżdżania w grupach,
d. zjeżdżania w pozycji innej niż siedząca lub leżąca na plecach z nogami w kierunku jazdy,
e. wbiegania do zjeżdżalni wodnej w celu zwiększenia prędkości zjazdu,
f. korzystania ze zjeżdżalni wodnej osobom po spożyciu alkoholu, narkotyków i leków psychotropowych,
g. stwarzania sytuacji, które mogą powodować niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia osób korzystających ze zjeżdzalni.
 
§ 4.2
REGULAMIN I ZACHOWANIE W ŁAŹNI PAROWEJ
 
1. Wejście do łaźni umożliwia jedynie posiadanie ważnego biletu wstępu w godzinach pracy tej strefy i zainicjowanie go przed wejściem i po wyjściu na czytniku bramki wejściowej.
2. Użytkownicy łaźni zobowiązani są skorzystania z prysznica przed wejściem do strefy.
3. Strefa ta jest strefą tekstylną. Użytkownicy korzystający z Łaźni powinni przebywać w strojach kąpielowych lub innej odzieży – ale boso.
4. Przed zajęciem miejsca na ławce należy opłukać je wodą korzystając z węża.
5. Zachowanie Użytkowników przebywających w łaźni nie może zakłócać wypoczynku innym Użytkownikom.
6. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju. 
7. Z Łaźni mogą korzystać jedynie osoby zdrowe, u których nie występują przeciwwskazania do przebywania w wysokich temperaturach, a w szczególności nie powinny korzystać:
osoby tuż po odbyciu treningu o charakterze wytrzymałościowym, osoby mające na celu zredukowanie wagi (np. przed zawodami), kobiety w czasie menstruacji, osoby cierpiące na jaskrę,
osoby cierpiące na padaczkę i na stany psychotyczne, osoby cierpiące na ostre oraz przewlekłe choroby zakaźne oraz ich nosiciele, osoby w stanie ostrej choroby gorączkowej, osoby o dużej skłonności do krwawień, osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia gruźlicze, nowotworowe oraz niedokrwistość, osoby cierpiące na choroby układu krążenia, osoby cierpiące na zredukowaną pracę kory nadnerczy oraz nadczynność gruczołu tarczycy i obrzęki śluzowate, osoby cierpiące na zapalenie żył, stany miażdżycowe i chorobę wieńcową, osoby w stanach pozawałowych i powylewowych, osoby cierpiące na intensywne choroby skóry łącznie z egzemami, osoby cierpiące na ostre stany zapalne organów wewnętrznych, osoby z objawami dekompresji, osoby cierpiące na ciężkie wegetatywne zaburzenia centralnego układu nerwowego z poważnymi zaburzeniami układu krążenia. 
8. Należy pamiętać o tym, że choroby nałogowe (uzależnienia) takie jak narkomania oraz alkoholizm również są zaliczane do przeciwwskazań i wykluczają osobom na nie cierpiącym możliwość korzystania z łaźni.
9. Wejście do strefy łaźni parowej stanowi potwierdzenie braku przeciwwskazań opisanych powyżej, jak i innych znanych Użytkownikowi.
10. W przypadku wątpliwości, co do braku przeciwwskazań korzystania z Łaźni Parowej, należy w tym zakresie zasięgnąć rady specjalisty, przed skorzystaniem z niniejszej usługi.
 
§ 4.3
REGULAMIN I ZACHOWANIE W SAUNIE
1. Do sauny należy wchodzić boso.
2. Wejście do sauny umożliwia jedynie posiadanie ważnego biletu wstępu w godzinach pracy tej strefy i zainicjowanie go przed wejściem i po wyjściu na czytniku bramki wejściowej.
3. Z miejsc siedzących w saunie można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem kąpielowym). Dotyczy to także przestrzeni pod stopami.
4. Obsługą sauny i znajdujących się w nim urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy Parku Wodnego. Zabronione jest stosowanie przyniesionych z zewnątrz płynów, esencji, olejków i innych substancji do kąpieli parowych. Szczególnie zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów w bezpośrednim otoczeniu pieca saunowego, gdyż grozi to pożarem.
5. Przebywając w saunie należy pamiętać o różnicy temperatur i bezwzględnie być świadomym stanu swojego zdrowia.
6. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia, zawrotów głowy, duszności itp. należy bezwzględnie powiadomić o tym fakcie ratowników WOPR. Jeżeli jest to możliwe jak najszybciej opuścić strefę.
7. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej ciepło do urządzeń grzewczych, gdyż grozi to oparzeniem. Nie wolno siadać na kamieniach pieca grzewczego.
8. Nie wolno samodzielnie polewać pieca w saunie żadnymi płynami.
9. Poruszanie się pomiędzy różnymi poziomami w kabinie sauny niewyposażonej w poręcze wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
10. Wykonywanie masaży z użyciem szczotek jest ze względów higienicznych zabronione.
11. Z pomieszczenia sauny suchej, pod natryskami i w bani z zimną wodą w Strefie Sauna można korzystać nago.
12. W saunie należy przebywać w pareo/ręczniku zgodnie z zasadami saunowania - siadając, lub kładąc się na ławkach w taki sposób aby żadna część ciała nie stykała się bezpośrednio z deskami (także stopy). Jednocześnie pareo lub ręcznik powinien zasłaniać intymne części ciała.
13. Zachowanie Użytkowników przebywających w Saunie nie może zakłócać wypoczynku innym Użytkownikom.
14. Hałasowanie, natarczywe przyglądanie się innym korzystającym z sauny itp. jest zabronione. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju.  
 
§ 4.4
ZACHOWANIE W GROCIE Z INHALATORIUM
 
1. Przebywając w grocie należy stosować się do ogólnych zasad saunowania. Urządzenie automatycznie nasyca pomieszczenie solanką.
2. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem, płaszczem czy prześcieradłem kąpielowym).
3. Zachowanie Użytkowników przebywających w grocie nie może zakłócać wypoczynku innym. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju. 
4. Użytkownicy, których komfort odpoczynku i inhalacji lub poczucie bezpieczeństwa zostało naruszone na skutek zachowań opisanych powyżej, lub z innych powodów proszone są o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie obsługi Parku Wodnego
5. Użytkownicy Groty wykupując seans korzystać mogą z usługi w stosownym okryciu wierzchnim pod warunkiem nakrycia leżaka (np. własnym ręcznikiem, pareo, płaszczem kąpielowym lub kocem).
6. W trakcie trwania indywidualnego seansu w grocie (stosowna informacja przed wejściem do strefy) zabrania się nie uprawnionego wejścia do groty przez innych Użytkowników.
 
§ 4.5
REGUŁY I ZACHOWANIE W STREFIE KĄPIELI PEREŁKOWEJ
 
1. Usługę kąpieli perełkowej należy zgłosić w kasie Parku Wodnego. Warunkiem jej przygotowania jest wykupienie usługi wraz z określeniem substancji dodawanej do kąpieli w dniu zabiegu lub jej wcześniejsza rezerwacja telefoniczna. Dowód zakupu należy przedstawić obsłudze basenu przygotowującej kąpiel. 
2. Z kąpieli perełkowej można skorzystać po całkowitym przygotowaniu jej przez pracownika obsługi. Wejście do wanny następuje tylko na wyraźne polecenie obsługi basenu.
3. Przeciwwskazania do masażu mechanicznego to zakrzepy, w których istnieje możliwość zatoru, choroba Basedowa, nadczynność tarczycy, choroby nowotworowe, epilepsje, ciąża.
4. Przy pozostałych chorobach konieczna jest konsultacja z lekarzem.
5. Wykaz substancji dodawanych do kąpieli jest dostępny w kasie Parku Wodnego.
6. Maksymalna ilość osób korzystających z kąpieli to 2.
7. Użytkownicy korzystać mogą z usługi nago, ale po zasłonięciu kotarą strefy wanny, z której korzysta lub w stroju kąpielowym.
8. W trakcie trwania indywidualnego zabiegu (stosowna informacja przed wejściem do strefy) zabrania się nieuprawnionego wejścia do pomieszczenia zabiegowego przez innych Użytkowników.
9. Każde złe samopoczucie Użytkownika należy sygnalizować obsłudze przyciskiem POMOC.
10. Masaż w wannach zwany potocznie „kąpielą perełkową” należy do w Strefy Cichej Parku Wodnego i podlega regułom panującym w Strefie Cichej.
 
§ 4.6
REGUŁY I ZACHOWANIE W JACUZZI
 
1. Wejście do jacuzi umożliwia jedynie posiadanie ważnego biletu wstępu w godzinach pracy tej strefy i zainicjowanie go przed wejściem i po wyjściu na czytniku bramki wejściowej.
2. Korzystanie z jacuzzi odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.
3. Użytkownicy z dysfunkcjami układu krążenia oraz innymi przeciwskazaniami do korzystania z kąpieli w jacuzzi, nie powinny z niego korzystać.
4. Podczas wchodzenia i wychodzenia należy zachować szczególną ostrożność, pierwszeństwo w komunikacji ma Użytkownik wychodzący z jacuzzi.
5. W jacuzzi może jednorazowo przebywać maksymalnie: w małym 4 osoby, w duzym 12 osób.
6. Zachowanie Użytkowników przebywających w jacuzzi nie może zakłócać wypoczynku innym Użytkownikom.
7. Dzieci do 12 lat z moga korzystać z jacuzzi wyłącznie pod stała opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 
§ 4.7
ZACHOWANIE NA TARASIE LETNIM
 
1. Prawo wejścia na taras ma każdy posiadający ważny bilet wstępu do Parku Wodnego zgodnie z obowiązującym aktualnym cennikiem.
2. Każdorazowe przejście z tarasu letniego do hali basenowej musi być poprzedzone wzięciem prysznica z użyciem kosmetyków zmywających olejki czy inne kremy ochronne działające na promienie słoneczne.
3. Ze względów higienicznych i estetycznych z tarasu korzystać można jedynie w stroju kąpielowym lub okryciu (np. w ręczniku, pareo, płaszczu kąpielowym lub szlafroku).
4. Zabrania się przechodzenia przez barierki ograniczające powierzchnię tarasu.
5. Korzystających z tarasu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych.
6. Ze względów bezpieczeństwa spożywanie napojów w szklanych opakowaniach jest zabronione. Posiłek można spożywać przy stolikach, znajdujących się w strefie tarasu.
7. W celu uniknięcia wypadków, informacje o każdorazowym ewentualnym stłuczeniu szkła należy niezwłocznie zgłosić do personelu obsługującego.
8. Poza teren baru mogą być wynoszone jedynie napoje serwowane przez obsługę baru w nietłukących się opakowaniach.
 
OSOBY NIE STOSUJĄCE SIĘ DO ZASAD UJĘTYCH W POWYŻSZYM REGULAMINIE MOGĄ BYĆ UPOMNIANE PRZEZ OBSŁUGĘ LUB WYPROSZONE Z BASENU, STREF SPA I TARASU BEZ ZWROTU OPŁATY ZA WSTĘP DO PARKU WODNEGO.
 
§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
 
1. Użytkownicy i Opiekunowie korzystają z Parku Wodnego wraz z jego atrakcjami, urządzeniami do zabawy i sprzętem sportowym na własne ryzyko. Kierownik zobowiązuje się do utrzymania basenu i jego wyposażenia w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. Park Wodny nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.
2. Park Wodny nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie przedmiotów wniesionych na teren obiektu przez Użytkowników i Odwiedzających.
3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek nieodpowiedniego korzystania z obiektu i urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń w basenie. Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci oraz ewentualne szkody przez nie spowodowane.
4. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Wodnego. W przypadku zaniechania tego czynu, Użytkownicy i Odwiedzający tracą prawo do roszczeń odszkodowawczych.  
 

 

Stopka podstrony